srylion złotych za bilet kzk gop

Kogoś pokur­wi­ło ostro. Żeby doje­chać do Kato­wic (z Rudy Ślą­skiej) mam zapła­cić 4 jeba­ne zło­te i jesz­cze 20 gro­szy. To pra­wie poło­wa ceny podró­ży z Kato­wic do Kra­ko­wa, gdzie kilo­me­trów jest 80 czy­li 5 razy wię­cej.

No ja bym zro­zu­miał gdy­by przy pod­no­sze­niu cen pod­no­sił się stan­dard cze­go­kol­wiek w KZK GOP ale dupa, nic się nie zmie­nia prze­cież!

Upda­te, gdy mi prze­szło zde­ner­wo­wa­nie:
Poczy­ta­łem skąd ten wzrost cen i w sumie mają rację. Wszyst­ko dro­że­je więc i bile­ty w KZK GOP nie mają wyj­ścia. W związ­ku z tym wyra­żam ubo­le­wa­nie ogrom­ne z powo­du dro­że­ją­ce­go wszyst­kie­go, a przede wszyst­kim bile­tów w KZK GOP.


Opublikowano