po co mi ten blog

​Nie żeby był mi jakoś bar­dzo potrzeb­ny. Przy­da się jed­nak. Cza­sa­mi chcę coś napi­sać, a na przy­kład na fejs­bu­ka to nie pasu­je, zazwy­czaj dla­te­go, że niko­go z moich zna­jo­mych to nie zain­te­re­su­je. Żeby nie zaśmie­cać ludziom ich inter­ne­to­wej prze­strze­ni będę pisał tutaj bo to moja prze­strzeń. W koń­cu pła­cę co mie­siąc za ser­wer więc mam pra­wo do zaśmie­ca­nia Inter­ne­tu tak samo jak EmOo Mar­Tyn­kA^^.! czy Gra­cjan Roz­toc­ki.
Done.


Opublikowano