Thank You, Steve

Ostat­nia kon­fe­ren­cja Apple była pierw­szą po rezy­gna­cji Ste­ve­’a Job­s’a ze sta­no­wi­ska CEO. W pierw­szym rzę­dzie sali było jed­no puste miej­sce z napi­sem “Rese­rved”.

Czy­taj dalej Thank You, Ste­ve

Opublikowano

o użyteczności iPad’a

Nie­ste­ty moje­go iPa­da musia­łem się pozbyć, ale żyje się bez nie­go bar­dzo cięż­ko, dla­te­go naj­bliż­szą wol­ną grub­szą kasę prze­zna­czam na nowiuś­kie­go iPad­ka. Poni­żej link do bar­dzo faj­nie opi­sa­nej spra­wy iPa­da, któ­ry to niby jest nie­po­trzeb­ny, a póź­niej oka­zu­je się nie­za­stą­pio­ny. War­to prze­czy­tać jeśli nie rozu­mie się feno­me­nu iPa­da: Nie potrze­bu­jesz iPa­da, nie obej­dziesz się bez nie­go.

Opublikowano

po co mi ten blog

​Nie żeby był mi jakoś bar­dzo potrzeb­ny. Przy­da się jed­nak. Cza­sa­mi chcę coś napi­sać, a na przy­kład na fejs­bu­ka to nie pasu­je, zazwy­czaj dla­te­go, że niko­go z moich zna­jo­mych to nie zain­te­re­su­je. Żeby nie zaśmie­cać ludziom ich inter­ne­to­wej prze­strze­ni będę pisał tutaj bo to moja prze­strzeń. W koń­cu pła­cę co mie­siąc za ser­wer więc mam pra­wo do zaśmie­ca­nia Inter­ne­tu tak samo jak EmOo Mar­Tyn­kA^^.! czy Gra­cjan Roz­toc­ki.
Done.

Opublikowano