o użyteczności iPad’a

Nie­ste­ty moje­go iPa­da musia­łem się pozbyć, ale żyje się bez nie­go bar­dzo cięż­ko, dla­te­go naj­bliż­szą wol­ną grub­szą kasę prze­zna­czam na nowiuś­kie­go iPad­ka. Poni­żej link do bar­dzo faj­nie opi­sa­nej spra­wy iPa­da, któ­ry to niby jest nie­po­trzeb­ny, a póź­niej oka­zu­je się nie­za­stą­pio­ny. War­to prze­czy­tać jeśli nie rozu­mie się feno­me­nu iPa­da: Nie potrze­bu­jesz iPa­da, nie obej­dziesz się bez nie­go.


Opublikowano