Made in china? Buy in China!

Więk­szość kupo­wa­nych przez nas przed­mio­tów pocho­dzi z Chin, dla­te­go nie ma sen­su kupo­wa­nie u pol­skich pośred­ni­ków! Zabie­ram was dzi­siaj na zaku­py do Chin.

Pobież­nie licząc, sie­dząc przy biur­ku, w zasię­gu dwóch metrów mam jakieś 30 rze­czy wypro­du­ko­wa­nych w Chi­nach, łącz­nie z zawar­to­ścią żołąd­ka, jed­nak bez zawar­to­ści sza­fy, bo wte­dy było­by to jakieś 230 rze­czy! Wyda­je się nie­moż­li­we? 65% na to szans, że czy­tasz to na chiń­skim kom­pu­te­rze, tele­fo­nie lub table­cie. Jeśli czy­tasz to wie­czo­rem, praw­do­po­dob­nie świe­ci się nad Tobą chiń­ska żarów­ka, bo czte­ry na pięć żaró­wek jest z Chin. 63% par butów na świe­cie pocho­dzi z Chin, a o szma­tach w sza­fie już nawet nie wspo­mnę. Cement w ścia­nie obok któ­rej sie­dzisz też może być chiń­ski. A na obiad było coś z wie­przo­win­ki? Co dru­ga świ­nia na zie­mi to Chin­ka.

Sko­ro tyle rze­czy jest z Chin, kupuj­my bez­po­śred­nio tam. Jest o wie­le taniej niż u nas. Wygod­nie i bez­piecz­nie moż­na zro­bić zaku­py w Chi­nach przez stro­nę www.aliexpress.com, któ­rą pole­cił mi zna­jo­my, a ja ją spraw­dzi­łem i pole­cam dalej.

AliE­xpress to porzą­da plat­for­ma do zaku­pów onli­ne. Ceny wyświe­tlić moż­na w róż­nych walu­tach. Nie ma zło­tó­wek więc naj­ła­twiej prze­li­czać ceny z USD na nasze. Wystar­czy mno­żyć wszyst­ko razy czte­ry i poli­czo­ne. Do zapła­ce­nia wystar­czy zwy­kła pol­ska kar­ta płat­ni­cza. Nie­waż­ne, że na kon­cie masz zło­tów­ki, a tu masz zapła­cić w dola­rach. Twój bank sobie z tym pora­dzi.

Sprze­daw­cy są nie tyl­ko z Chin. Wśród moich pierw­szych zaku­pów zna­la­zły się też rze­czy z Esto­nii. Ale nie ma to zna­cze­nia. Bez pro­ble­mu zamó­wi­my rze­czy do Pol­ski. Prze­sył­ka naj­czę­ściej jest dar­mo­wa. Zda­rza się, że sprze­daw­ca nie udo­stęp­nia wysył­ki do Pol­ski w sen­sow­nej cenie jed­nak to nie pro­blem ponie­waż bez tru­du moż­na zna­leźć ten sam przed­miot z dar­mo­wą wysył­ką u inne­go sprze­daw­cy.

Plat­for­ma szcze­gó­ło­wo poka­zu­je nam nasze zamó­wie­nia oraz ich sta­tus. Widzi­my np. czy sprze­daw­ca wysłał już pro­dukt. Jeśli nie zro­bi tego w wyzna­czo­nym przez AliE­xpress cza­sie, auto­ma­tycz­nie otrzy­ma­my zwrot pie­nię­dzy. Kie­dy dosta­nie­my już zamó­wio­ne przed­mio­ty nale­ży potwier­dzić ich otrzy­ma­nie i może­my wysta­wić sprze­daw­cy oce­nę. W razie jakich­kol­wiek pro­ble­mów z kupo­wa­ny­mi przed­mio­ta­mi moż­na skon­tak­to­wać się ze sprze­daw­cą, któ­ry z pew­no­ścią roz­wią­rze pro­blem.

Poza stro­ną inter­ne­to­wą, AliE­xpress moż­na obsłu­gi­wać też przez swiet­ną apli­ka­cję na tele­fon lub tablet. Jest na praw­dę rewe­la­cyj­na. Dodat­ko­wo, doko­nu­jąc zaku­pów z pozio­mu apli­ka­cji, w wie­lu przy­pad­kach cena jest jesz­cze niż­sza! Apli­ka­cja jest bar­dzo przej­ży­sta i pro­sta w obsłu­dze, a prze­glą­da­nie pro­po­no­wa­nych pro­duk­tów jest przy­jem­ne i cie­ka­we. Wręcz moż­na to robić w ramach roz­ryw­ki pt: “Co oni sprze­da­ją”. Napraw­de cie­ka­we pier­do­ły moż­na tam zna­leźć. Nic tyl­ko kupo­wać.

Jeśli miał­bym wymie­nić nega­tyw­ne stro­ny AliE­xpress to widzę trzy (cho­ciaż tro­chę nacią­ga­ne, nie dla każ­de­go będą to minu­sy).

Jako pierw­szy minus moż­na uznać to, że wśród 90 języ­kach w jakich moż­na prze­glą­dać por­tal, nie ma języ­ka pol­skie­go. Ale nawet gdy­by był, to i tak same stro­ny przed­mio­tów są przy­go­to­wy­wa­ne przez sprze­da­ją­cych w języ­ku angiel­skim. (Aktu­ali­za­cja: zanim opu­bli­ko­wa­łem ten tekst, wpro­wa­dzi­li język pol­ski, jed­nak tłu­ma­cze­nie cza­sa­mi nie jest ide­al­ne, a poza tym nie doty­czy to stron pro­duk­tów ponie­waż te i tak są przy­go­to­wy­wa­ne przez sprze­da­ją­cych zazwy­czaj w języ­ku angiel­skim) Por­tal jest jed­nak tak pro­sty, że pod­sta­wo­wa zna­jo­mość angiel­skie­go wystar­czy by zro­bić tam zaku­py.

Dru­gim minu­sem może być dla nie­któ­rych dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia na zamó­wio­ne towa­ry. Logicz­ne jest, że zama­wia­jąc coś z miej­sca odda­lo­ne­go o osiem tysię­cy kilo­me­trów, nie moż­na liczyć na dosta­wę w cią­gu kil­ku dni. Na moje pierw­sze zaku­py z AliE­xpress cze­ka­łem od 10 więc nie­naj­go­rzej.

Trze­cim minu­sem por­ta­lu moż­na uznać ogrom­ną ilość pro­duk­tów i sprze­da­ją­cych. Oczy­wi­ście z jed­nej stro­ny jest to ogrom­ny plus. Daje nam to wiel­ką róż­no­rod­ność pro­duk­tów. Napraw­dę ogrom­ną. Jeśli jed­nak ktoś chciał­by kupu­jąc coś, porów­nać dokład­nie wszyst­kie stro­ny z tego typu pro­duk­tem, oglą­da­jąc wszyst­kie moż­li­wo­ści, ceny, kosz­ty dosta­wy, oce­ny sprze­da­ja­cych, itp itd, to jest to nie­re­al­ne. W pew­nym momen­cie docho­dzi się do sytu­acji, że wybór pomię­dzy jed­nym czy dru­gim kupu­ją­cym nie może być sen­sow­nie uwa­run­ko­wa­ny, musi być przy­pad­ko­wy. W nie­któ­rych kate­go­riach pro­dut­ków znaj­du­je się tyle podob­nych lub wręcz iden­tycz­nych stron pro­duk­tów od róż­nych sprze­da­ją­cych w cenach róż­nią­cych się tak nie­wie­le, że nie ma moż­li­wo­ści porów­na­nia ich wszyst­kich. Moje pierw­sze zaku­py trwa­ły cały dzień. Tyle co z Mar­tą na zaku­pach w trzech cen­trach han­dlo­wych w dwóch mia­stach, tyl­ko że sie­dzia­łem cały dzień przy kom­pu­te­rze na zmia­nę z leże­niem z tele­fo­nem. Ana­li­zo­wa­łem aukcje, oglą­da­łem róż­ne dziw­ne rze­czy. Sprze­da­ją tam napraw­dę wszyst­ko. Wcią­ga strasz­nie.

Nie piszę tutaj o kupo­wa­niu rze­czy takich jak mar­ko­we ubra­nia czy sprzęt elek­tro­nicz­ny. Nie wiem nawet czy na AliE­xpress moż­na kupić ory­gi­nal­ne­go iPho­nea czy jakieś naj­ki albo coś w tym sty­lu. Nie inte­re­su­je mnie to, bo nie ryzy­ko­wał­bym zaku­pu np. tele­fo­nu pro­sto z Chin ze wzglę­du na moż­li­we pro­ble­my przy ewen­tu­al­nej potrze­bie napra­wy sprzę­tu na gwa­ran­cji. Poza tym nie wia­do­mo czy np mar­ko­we kupo­wa­ne tam ubra­nia są rze­czy­wi­ście ory­gi­nal­ne ale tań­sze bo pro­sto od pro­du­cen­ta na lewo czy są w 100% pod­ra­bia­ne i gor­szej jako­ści.  Jed­nak w sytu­acji gdy logo nie ma zna­cze­nia, moż­na śmia­ło kupo­wać na AliE­xpress zamiast na Alle­gro czy w innym miej­scu w Pol­sce.

Odkry­łem kil­ka kate­go­rii pro­duk­tów gdzie cena jest osza­ła­mia­ją­co niż­sza w porów­na­niu do cen tych samych przed­mio­tów u nas. Nie ana­li­zo­wa­łem wszyst­kich kate­go­rii, a prze­glą­da­nie ogra­ni­czy­łem do przed­mio­tów o nie­zbyt wyso­kiej cenie by przy pierw­szych zaku­pach nie prze­pier­dzie­lić zbyt dużo kasy gdy­by oka­za­ło się że wszyst­ko to jest mar­nej jako­ści i nie nada­je się do nicze­go. Mimo prze­glą­da­nia w AliE­xpress tyl­ko pro­duk­tów z niż­szej pół­ki ceno­wej, i tak uda­ło mi się zna­leźć spo­re róż­ni­ce w sto­sun­ku do cen w Pol­sce. Poni­żej opi­su­ję kil­ka kate­go­ri w któ­rych z pew­no­ścią jesz­cze nie raz zro­bię zaku­py. Rodza­jów przed­mio­tów, któ­re moż­na kupić dużo taniej jest z pew­no­ścią jesz­cze pier­dy­liard. Zachę­cam do poszu­ki­wań.

Naj­cie­kaw­szym z odwie­dzo­nych prze­ze mnie zaka­mar­ków AliE­xpress był dział z akce­so­ria­mi ero­tycz­ni­my. Róż­no­rod­ność powa­la, a przy tym ceny sen­sow­nie niż­sze. W tej kate­go­rii nie ma mowy o kil­ku zło­tych oszczęd­no­ści ale o kil­ku­dze­się­ciu ponie­waż więk­szość zaba­wek ero­tycz­nych to jed­nak droż­sze rze­czy. Kupi­łem np dwa przed­mio­ty za 100 zł, za któ­re na Alle­gro zapła­cił­bym 170 zł, a w sexsho­pie onli­ne lub sta­cjo­nar­nym nawet 300 zł. Jest róż­ni­ca. A pro­dukt jest dokład­nie ten sam. Moż­na też zna­leźć tutaj spo­ro pro­duk­tów dosyć niskie jako­ści w mikro­sko­pij­nych wręcz cenach. 3 czy 5 zł za gadżet ero­tycz­ny to wręcz śmiesz­na cena. Bar­dzo tanie i niż­szej jako­ści pro­duk­ty świet­nie spraw­dza­ją się dla osób chcą­cych spraw­dzić czy tego typu zabaw­ki im odpo­wia­da­ją. Nie masz wibra­to­ra? Kup sobie faj­ny mały za 6 zł. Albo wiel­kie gumo­we dil­do (20cm) za 13 zł. Jak Ci się nie spodo­ba jed­no czy dru­gie to zmar­nu­jesz tyl­ko kil­ka zł, a nie trzy razy tyle kupu­jąc w Pol­sce. 

Kolej­ną dosyć dokład­nie przej­ża­ną prze­ze mnie kate­go­rią pro­duk­tów to akce­so­ria do tele­fo­nów. Tutaj też są dużo niż­sze ceny niż za dokład­nie to samo kupo­wa­ne u nas. Podej­że­wam, że są tu wszyst­kie moż­li­we akce­so­ria do każ­de­go tele­fo­nu obec­nie na ryn­ku. Folie, etui, czę­ści, kable, wszyst­ko. Tanio! Zamiast kupo­wać etui w Pla­zie za 15 zł, któ­re znisz­czy się w dwa mie­sią­ce. Lepiej kupić w tej samej cenie dzie­siąć róż­nych etui na AliE­xpress i zmie­niać je sobie co tydzień albo mieć na zapas. Przy­kła­do­wy sprze­daw­ca u kto­re­go kupo­wa­łem.

A w dzia­le ze skar­pet­ka­mi to już jest kosmos. Każ­dy wzor, każ­dy kolor. Nie da się tego przej­żeć nawet. Pooglą­da­łem chwi­lę, i co dru­gie mi się podo­ba­ły i chciał­bym wszyst­kie kupić, a led­wo co zacza­łem ogą­dać. Na fra­zę “man socks” wyszu­ki­war­ka wyświe­tla STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY przed­mio­tów! Ceny oczy­wi­ście są niskie, jed­nak te naj­niż­sze naj­czę­ściej skut­ku­ją niską jako­ścią mate­ria­łu i/lub wyko­na­nia i tutaj to jest lote­ria. Cza­sa­mi jest gorzej cza­sa­mi lepiej. Trze­ba zamó­wić i się prze­ko­nać. Pro­ble­mem w tej kate­go­rii może być dobór roz­mia­ru. Czę­sto sprze­daw­cy w ogó­le nie poda­ją raozmia­ru i nie ma moż­li­wo­ści wybo­ru. Jest jeden roz­miar i w moim przy­pad­ku (roz­miar 43) tyl­ko raz oka­za­ło się że skar­pet­ki są odro­bi­nę za małe. Pary z pozo­sta­łych kil­ku zamó­wień  paso­wa­ły dobrze. Moż­na zamó­wić jed­ną parę dla testu i potem kupo­wać u tego spraw­dzo­ne­go sprze­daw­cy. Jeśli nie ma się bar­dzo wygó­ro­wa­nych wyma­gań co do jako­ści mate­ria­łu to moż­na śmia­ło kupo­wać te naj­tań­sze. Z kupio­nych prze­ze mnie kil­ku róż­nych par u róż­nych sprze­daw­ców, żad­ne nie są wyjąt­ko­wo sztucz­ne lub źle wyko­na­ne. Dużo gor­sze skar­pet­ki kupi­łem nie­daw­no w H&M! Przy­kła­do­wy sprze­daw­ca u kto­re­go kupo­wa­łem.

Spraw­dzi­łem też biżu­te­rię. Oczy­wi­ście nie cho­dzi o biżu­te­rię srebr­ną czy zło­tą. Wyda­jąc np 8 zł na obrącz­kę czy inny pier­ścio­nek chy­ba nie­waż­ne z cze­go są zro­bio­ne. Waż­ne, że tanio i ład­nie. Przy­kła­do­wy sprze­daw­ca u kto­re­go kupo­wa­łem biżu­te­rię.

Poni­żej kil­ka przy­kła­dów przed­mio­tów któ­re kupi­łem na AliE­xpress:

Harajuku-Gradient-Color-Lattice-Pure-Men-Socks-Cotton-Women-Knitted-Happy-Socks-Male-High-Business-StockingsSkar­pet­ki
1,77 USD  cena
0,00 USD  dosta­wa
7,08 PLN  razem

Skar­pet­ki w takie wzor­ki moż­na też kupić na pasa­żu w Sile­sii. Kosz­tu­ją 30 zł za parę! To, że nie są war­te 30 zł to oczy­wi­ste. Tak samo jak to, że te kupio­ne prze­ze mnie nie są tej samej jako­ści co te dro­gie. Niby baweł­na tyl­ko ale na pew­no nie. Nie są jakoś bar­dzo pla­sti­ko­we, ale sama baweł­na na pew­no to nie jest. Nie są ide­al­nie wyko­na­ne, widać jakieś zbłą­ka­ne nit­ki czy nie­rów­no­ści. Ale zaraz! Kto nor­mal­ny wpa­tru­je się tak dokład­nie w skar­pet­ki!? Kosz­tu­ję 7 zł za parę, są ład­ne. Jeśli te z Sile­sii za 30 zł są takie same, to nie ma sen­su prze­pła­cać. 
czas dosta­wy: 23 dni
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy


Fashion-Cotton-Contrast-Casual-Socks-For-Men-Classical-Mens-Slippers-Socks-Casual-Boat-Socks-Hot-SaleSkar­pet­ki
0,81 USD cena
0,00 USD dosta­wa
3,24 PLN razem

Niby baweł­na i polie­ster ale nie wia­do­mo ile cze­go. Naj­tań­sze skar­pet­ki z tych któ­re zama­wia­łem a jako­ścio­wo chy­ba naj­lep­sze. Mate­riał wyda­je się naj­mniej sztucz­ny w porów­na­niu z pozo­sta­ly­mi. Są jed­nak dosyć nie­stan­dar­do­we ale dokład­nie widać to na zdje­ciach: dlu­gość jest jakaś dziw­na, ani to stop­ki, ani dłu­gie skar­pet­ki. Ogól­nie faj­ne, jakość wyko­na­nia zado­wa­la­ją­ca, wzor­ki ład­ne.
czas dosta­wy:  23 dni
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy


Hot-Sale-2015-spring-and-summer-spell-color-colorful-hexagonal-wood-a-few-men-s-socksSkar­pet­ki
0,78 USD cena
0,83 USD dosta­wa
6,44 PLN razem

Sprze­daw­ca olał moje zamó­wie­nie. Gdy minął czas jaki daje sprze­daw­cy AliE­xpress na wysła­nie towa­ru, otrzy­ma­łem zwrot pie­nię­dzy. Ser­wis ma bar­dzo dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne wszyst­kie pro­ce­du­ry. Wszyst­kie moż­li­wo­ści są prze­wi­dzia­ne, całość prze­bie­ga pra­wie auto­ma­tycz­ne, nie ma naj­mniej­sze­go pro­ble­mu w przy­pad­ku wystą­pie­nia pro­ble­mów!
​czas dosta­wy:  nigdy
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy


Warehouse-Clear-Hot-Sales-Male-fashion-suitable-anti-bactrial-section-ankle-boat-sport-shallow-mouth-mazeSkar­pet­ki
0,25 USD cena
1,42 USD dosta­wa
6,68 PLN razem

Sprze­daw­ca wysy­ła kolo­ry loso­wo ale napi­sa­łem do nie­go i obie­cał, że wyśle kolo­ry któ­re wybra­łem. Jeden uda­lo mu się wysłać taki jak chcia­łem, dru­gi pra­wie. Podob­no: baweł­na 80%, nylon 17%, ela­stan 3%. Bar­dzo faj­ne drob­ne wzor­ki na skar­pet­kach wyko­na­ne są dosyć nie­chluj­nie jeśli spoj­rzy­my do środ­ka. Jest tam dosyć spo­ro mate­ria­łu, nitek, odsta­ją­cych frędz­li. Ja to czu­je przy cho­dze­niu, nie­zbyt mi to odpo­wia­da.
​czas dosta­wy: 25 dni
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy


-1-pair-Free-Shipping-Autumn-100-Cotton-Elegant-Stripe-Multicolour-Socks-Men-Value-AssortedSkar­pet­ki
1,49 USD cena
0,00 USD dosta­wa
5,96 PLN razem

Podob­no 75 % baweł­ny, a pozo­sta­łych sklad­ni­ków (22% i 3%) nie uda­ło mi się prze­tłu­ma­czyć z kitaj­co­we­go języ­ka na nasz. Jakość wyko­na­nia przy­zwo­ita. Wzo­rek bar­dzo faj­ny.
​czas dosta­wy: 23 dni
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy


Warmth-Retro-Art-Oil-Painting-Style-Pure-Cotton-Women-And-Men-Long-Socks-calcetines-hombre-FreeSkar­pet­ki
1,76 USD cena
0,00 USD dosta­wa
7,04 PLN razem

Róź­no­rod­ność pro­duk­tów na AliE­xpres jest ogrom­na więc moż­na zna­leźć i takie cie­ka­wost­ki jak słyn­ne obra­zy na skar­pet­kach. Wyglą­da cał­kiem faj­nie. Jakość skar­pe­tek jest akcep­to­wa­la­na, nie rewe­la­cyj­na ale plus za obra­zy!
​czas dosta­wy:  38 dni
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy


2016-New-Fashion-Cute-Rings-for-Women-Single-Row-Crystal-Wedding-Ring-Jewelry-Wholesale-PromotionObrącz­ka
1,86 USD cena
0,00 USD dosta­wa
7,44 PLN razem

Na nie­któ­rych zdję­ciach na stro­nie pro­duk­tu, krysz­tał­ki w obrącz­ce wyglą­da­ją jak kamie­nie powty­ka­ne w gów­no. Zamó­wi­łem, żeby prze­ko­nać się jakiej jako­ści będzie to pro­dukt. W rze­czy­wi­sto­ści nie jest tak źle. Cał­kiem przy­zwo­ity kawa­łek biżu­te­rii. Sza­łu nie ma ale jak komuś nie zale­ży na tym żeby było srebr­ne, zło­te czy z inne­go powo­du dro­gie, to moż­na sobie takich obro­częk i pier­ścion­ków za pare zł naku­po­wać mnó­stwo. Wybór jest ogrom­ny!
​czas dosta­wy:  41 dni
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy


1Pcs-New-Style-Ultra-Thin-Clear-Cover-for-Apple-iPhone-5S-Case-for-iPhone5s-5-5GEtui na tele­fon
0,26 USD cena
0,00 USD dosta­wa
1,04 PLN razem

Cena jest powa­la­ją­ca w sto­sun­ku do tego za ile kupu­je­my tego typu rze­czy w Pol­sce. Naj­tań­sze, gów­nia­ne, brzyd­kie etui z Alle­gro razem z dosta­wą kosz­tu­je ponad 6 razy tyle. Za tego typu rze­czy kupo­wa­ne na sto­iskach z akce­so­ria­mi do tele­fo­nów na pasa­żach han­dlo­wych itp. zapła­ci­my mini­mum 15 razy wię­cej! Jest to ide­al­ny przy­kład rodza­ju pro­duk­tów jakie war­to kupo­wać na AliE­xpress. Etui jest bar­dzo cien­kie, ale nie wyda­je się jakoś wyjąt­ko­wo deli­kat­ne i złej jako­śći, co mogła­by suge­ro­wać niska cena. Zakry­wa tył tele­fo­nu i wła­ści­wie na tym jego funk­cje się koń­czą. Minu­sem dla mnie jest to, że etui nie wysta­je powy­żej tele­fo­nu z przo­du przez co kła­dąc go na pła­skiej powierzch­ni ekra­nem w dół, kłą­dzie­my go bez­po­sred­nio na ekra­nie, a nie jak w przy­pad­ku grub­szych etiu, na ich brze­gach.
​czas dosta­wy: 10 dni
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy


HTB15ek7KXXXXXaHapXXq6xXFXXXUPod­staw­ka do tele­fo­nu
0,01 USD cena
0,72 USD dosta­wa
2,29 PLN razem

W tym przy­pad­ku, przed­miot róż­ni się od tego, któ­ry jest pre­zen­to­wa­ny na zdję­ciach sprze­daw­cy. To co otrzy­ma­lem jest wyko­na­ne z mniej­szą dokłąd­no­ścią. Jest to pod­ró­ba tego co sprze­daw­ca poka­zu­je na zdję­ciach. Nie będę dokład­nie opi­sy­wał pro­ble­mu, po pro­stu jest to przy­kład tego, że nie zawsze otrzy­mu­je­my dokład­nie to co zamó­wi­li­śmy. Ale za to dodat­ko­wo dosta­łem biżu­te­rię dla tele­fo­nu. Opis na stro­nie przed­mio­tu o tym nie wspo­mi­na, ale sprze­da­ja­cy gra­tis dorzu­cił dia­men­cik / zatycz­kę do gniaz­da słu­chaw­ko­we­go. Nawet ład­ne.
​czas dosta­wy: 12 dni
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy


Phone-Holder-Flexible-Octopus-Tripod-Bracket-Selfie-Stand-Mount-Monopod-for-iPhone-4-5Sta­tyw do tele­fo­nu
2,22 USD cena
0,00 USD dosta­wa
8,88 PLN razem

Bar­dzo faj­ny sprzęt. Do domo­wo — impre­zo­wych zasto­so­wań ide­al­ny. Na tere­no­we misje może być odro­bi­nę zbyt deli­kat­ny, nie wyda­je się szcze­gól­nie wytrzy­ma­ły, ale moż­na zary­zy­ko­wać. Myślę, że przy tro­chę bru­tal­niej­szym trak­to­wa­niu, któ­ryś pla­sti­ko­wy ele­ment pęk­nie. Ale heloł, 9 zł! Jak dla mnie, rewe­la­cyj­ny deal, dokład­nie tego potrze­bo­wa­łem, a niska cena roz­wie­wa­drob­ne wąt­pli­wo­ści co do wytrzy­ma­ło­ści pla­sti­ko­wych ele­men­tów. Naj­tań­szy odpo­wied­nik jaki zna­la­złem na Alle­gro, inny (brzyd­szy) ale funk­cja ta sama: 15 zł plus 5 zł za prze­sył­kę.
​czas dosta­wy: 13 dni
link do stro­ny pro­duk­tu
link do skle­pu sprze­daw­cy

Jak moż­na prze­czy­tać w powyż­szym, tro­chę zbyt dłu­gim tek­ście, war­to zro­bić cza­sa­mi zaku­py na AliE­xpress. Nie w każ­dym przy­pad­ku jest to sen­sow­ne, ale czę­sto moż­na kupić coś bar­dzo tanio jeśli tyl­ko nam się nie śpie­szy i może­my pocze­kać tro­chę dłu­żej na zamó­wie­nie. 


Opublikowano