Gdzie jest mój Steve Wozniak?

Ste­ve Jobs miał Ste­ve­’a Woznia­ka, Lar­ry Page miał Ser­geya Bri­na, Bill Gates miał Pau­la Alle­na. A ja nie mam niko­go do wspól­ne­go biz­ne­su!

Bujam się z tym pro­ble­mem już od dłuż­sze­go cza­su i nie wiem jak go roz­wią­zać.

Nie mam pomy­słu na to jak zna­leźć kogoś do współ­pra­cy. Róż­ne dar­mo­we por­ta­le z ogło­sze­nia­mi gene­ru­ją tłum idio­tów, któ­rzy nie potra­fią nawet bez­błęd­nie napi­sać swo­je­go CV i mej­la dłu­go­ści dwóch zdań. Wsród zna­jo­mych nie mam abso­lut­nie niko­go kto by się w ogó­le orien­to­wał w tema­cie inter­ne­to­wo-mar­ke­tin­go­wym. Chy­ba sta­nę przy auto­stra­dzie z tabli­cą z napi­sem “szu­kam wspól­ni­ka”.


Opublikowano