Czas Decyzji, czy jesteś gotowy na przyjście Pana?

TVN24 wymy­śli­ła sobie nazwę “Czas decy­zji” dla całe­go wybor­cze­go cyr­ku. Chcia­łem wygó­glać coś na ten temat.

Na pierw­szej pozy­cji w Google dla tej fra­zy poja­wia się “czasdecyzji.pl CzaS Decy­zji-bądź gotów na przyj­ście Pana”. Taka sobie cie­ka­wost­ka. Ale nie o tym chcia­łem.

Mam nadzie­je, że nikt wśród moich zna­jo­mych nie oka­że się nie­do­ro­zwi­nię­tym debi­lem. Mam nadzie­je, że wszy­scy wezmą udział w gło­so­wa­niu w wybo­rach par­la­men­tar­nych w naj­bliż­szą nie­dzie­lę.

Nie wiesz na kogo gło­so­wać? Pro­szę bar­dzo:

Ogól­nie o par­tiach:

  • Jak naj­bar­dziej RP. Ruch Pali­ko­ta zapew­ni nam nie­złą jaz­dę. Nie zaszko­dzi nam tro­chę sza­leń­ców w sej­mie. Bo to co teraz jest i tak jest do dupy i myślę, że gorzej być nie może. Odważ­ne pro­po­zy­cje Janu­sza Pali­ko­ta mogą nam wyjść na dobre.
  • Ewen­tu­al­nie PO. Nie jest tak źle, zapo­wia­da się nie naj­go­rzej.
  • Na pew­no trzy­maj się jak naj­da­lej od PIS! To chy­ba oczy­wi­ste. Woj­na z Niem­ca­mi, Rosją i w ogó­le ze wszyst­ki­mi. I przez całe 4 lata wyja­śnia­li­by “kata­stro­fę smo­leń­ską”.
  • Raczej PSL, SLD, PPP, PJN i inne małe popier­duł­ko­wa­te par­tie to stra­ta cza­su. Są tam gdzieś Ci ludzie od daw­na już i nic się dzię­ki nim nie zmie­nia.
Na kogo kon­kret­nie gło­so­wać:
  • Sejm (bia­łe kart­ki): sko­ro już usta­li­li­śmy, że gło­su­je­my na Ruch Pali­ko­ta to wśród bia­łych kar­tek znajdź listę numer 4 i na niej masz kan­dy­da­tów z Ruchu Popar­cia. Pew­nie nie znasz niko­go z tej listy ale nie ma to zna­cze­nia. Postaw X w krat­ce przy pierw­szym kan­dy­da­cie. Chy­ba bez powo­du nie zaj­mu­je pierw­szej pozy­cji na liście więc moż­na na nie­go zagło­so­wać.
  • Senat (żół­ta kart­ka): spo­koj­nie nary­suj peni­sa albo cokol­wiek, nie ma żad­ne­go zna­cze­nia na kogo zagło­su­jesz spo­śród kan­dy­da­tów do sena­tu. Wiesz w ogó­le do cze­go ten senat jest potrzeb­ny? A poza tym to jed­nym z postu­la­tów Ruchu Pali­ko­ta jest zli­kwi­do­wa­nie sena­tu. Mało praw­do­po­dob­ne, że im się to uda ale tak czy ina­czej nary­suj peni­sa na żół­tej kart­ce.
Pod­su­mo­wu­jąc:
Gło­so­wać! Nie ma że się nie chce!

Opublikowano